Құрметті пайдаланушылар! Сот жүйесінің сервистерінде жоспарлы техникалық жұмыстар жүргізіледі, осыған байланысты "Сот кабинеті", Жоғарғы Сотының ресми сайты, "Сот актілерінің банкі", "Сот істерін іздеу", "Сот істерін қарау кестелері" сервистері 2021 жылғы 16 қыркүйек күні сағ. 22:00-ден 17 қыркүйек сағ. 01:00-ге дейін қолжетімсіз болатындығын хабарлаймыз!
Уважаемые пользователи! В сервисах судебной системы планируются технические работы, в этой связи “Судебный кабинет”, официальный сайт Верховного суда, "Банк судебных актов", "Поиск судебных дел", "Графики рассмотрения судебных дел" 16 сентября с 22:00 часов до 01:00 часов 17 сентября 2021 года будут недоступны.

Проверка легитимноcти судебного акта

Данный сервис предназначен для проверки подлинности судебного акта, вступившего в законную силу, по открытым для общего доступа делам. Сервис содержит судебные акты, вынесенные не ранее 12 месяцев с момента запроса.