Құрметті пайдаланушылар! Сот жүйесінің сервистерінде жоспарлы техникалық жұмыстар жүргізіледі, осыған байланысты "Сот актілерінің банкі", "Сот істерін іздеу" сервистері 2020 жылғы 24 қыркүйек күні қолжетімсіз болатындығын хабарлаймыз!
Уважаемые пользователи! В сервисах судебной системы планируются технические работы, в этой связи "Банк судебных актов", "Поиск судебных дел" 24 сентября 2020 года будут недоступны.

Проверка легитимноcти судебного акта

Данный сервис предназначен для проверки подлинности судебного акта, вступившего в законную силу, по открытым для общего доступа делам. Сервис содержит судебные акты, вынесенные не ранее 12 месяцев с момента запроса.